Tư vấn môi trường

Quy chuẩn về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

28 Jun 2016 Văn bản pháp luật

QCVN 61-MT/2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt có hiệu lực từ 5/2016

Quy chuẩn về nước thải chăn nuôi

28 Jun 2016 Văn bản pháp luật

QCVN 62-MT/2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6/2016

Quy chuẩn về nước thải chế biến thủy sản

28 Jun 2016 Văn bản pháp luật

QCVN 11-MT/2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản chính thức có hiệu lực vào đầu năm 2016

Quy chuẩn về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

28 Jun 2016 Văn bản pháp luật

QCVN 60-MT/2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

Quy chuẩn về chất lượng nước biển

28 Jun 2016 Văn bản pháp luật

QCVN 10-MT/2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2016  

Quy chuẩn về chất lượng nước ngầm

28 Jun 2016 Văn bản pháp luật

QCVN 09-MT/2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2016  

Quy chuẩn về chất lượng nước mặt

28 Jun 2016 Văn bản pháp luật

QCVN 08-MT/2015/BTNMT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2016

Quy chuẩn về kim loại nặng trong đất

23 Jun 2016 Văn bản pháp luật

QCVN 03-MT/2015/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN

13 Jun 2016 Tư vấn môi trường

Chủ đầu tư đang chuẩn bị xây dựng mới, mở rộng quy mô văn phòng làm việc, nhà nghỉ, khách sạn, lưu trú du lịch có quy mô nhỏ hơn mức quy định lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường.

12345678910

Cho thuê thiết bị