Tư vấn môi trường

Công nghiệp – Nhà máy sản xuất

Lập báo cáo đạt tiêu chuẩn môi trường dự án Khu dân cư và công nghiệp sạch Tân Thuận Đông

15 Jan 2016 Công nghiệp – Nhà máy sản xuất

Lập báo cáo đạt tiêu chuẩn môi trường dự án Khu dân cư và công nghiệp sạch Tân Thuận Đông

BCK BVMT dự án Xưởng sản xuất bánh của Công ty CP Sài Gòn Givral

15 Jan 2016 Công nghiệp – Nhà máy sản xuất

BCK BVMT dự án  Xưởng sản xuất bánh của Công ty CP Sài Gòn Gival

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Mở rộng nhà máy Phonak – POCV3

15 Jan 2016 Công nghiệp – Nhà máy sản xuất

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Mở rộng nhà máy Phonak – POCV3

Dự án báo cáo đánh giá tác động môi trường Kho tiếp vận SOWATCO

18 Dec 2015 Công nghiệp – Nhà máy sản xuất

Dự án báo cáo đánh giá tác động môi trường Kho tiếp vận SOWATCO

Đề án bảo về môi trường Nhà máy thép Vina Kyoei

18 Dec 2015 Công nghiệp – Nhà máy sản xuất

Lập đề án bảo vệ môi trường Công ty TNHH Thép Vina Kyoei (Nhật)

1

Cho thuê thiết bị