Tư vấn môi trường

Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Viện Pasteur

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng Viện Pasteur.

Trường TH Quốc Tế Canada

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Bản cam kết bảo vệ môi trường Trường TH Quốc tế Canada - Hệ song ngữ

Trường CNTT Gia Định

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Bản cam kết bảo vệ môi trường Trường CNTT Gia Định

Bệnh viện đa khoa sài gòn

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Bệnh viện Nhiệt đới

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Lập báo cáo đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Bệnh viện Nhiệt đới

Bệnh viện đa khoa Thủ Đức

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Lập báo cáo đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Bệnh viện đa khoa Thủ Đức

Nha Khoa Châu Âu

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Lập đề án bảo vệ môi trường Nha Khoa Châu Âu

1