Tin tức

Giải pháp thích ứng và phát triển ngành tôm năm 2024

Giải pháp thích ứng và phát triển ngành tôm năm 2024

Vào sáng ngày 23/02/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp cùng với UBND tỉnh Bạc Liêu để tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển ngành tôm năm 2024.

Tng quan v Hi ngh Trin khai nhim v phát trin ngành tôm năm 2024 

Hi ngh trin khai nhim v phát trin ngành tôm năm 2024 đưc đng ch trì bi Th trưng B Nông nghip và Phát trin nông thôn Phùng Đc Tiến và Ch tch UBND tnh Bc Liêu Phm Văn Thiu. 

Tham d hi ngh gm các đi din t Văn phòng Chính ph, B Kế hoch và Đu tư, B Công an, Hi Thy sn Vit Nam, cũng như các đơn v trc thuc B Nông nghip và Phát trin nông thôn, nhng Trưng Đi hc, các Hip hi và S Nông nghip và Phát trin nông thôn ca 28 tnh và thành ph ven bin… 

 

Quang cnh Hi ngh Trin khai nhim v phát trin ngành tôm năm 2024.

Ti Hi ngh, Ch tch UBND tnh Bc Liêu Phm Văn Thiu đã phát biu chào mng và đưa ra mc tiêu ca hi ngh ln này. Ông cho biết rng, trong nhng năm gn đây, mô hình nuôi tôm công nghip đã phát trin mnh m, điu này đã và đang đưa ra nhng thách thc ln v môi trưng và tác đng tiêu cc đi vi s phát trin bn vng ca ngành tôm. 

Chính vì thế, hi ngh ln này chính là dp đ các đi biu có th trao đi, cũng như chia s nhng vn đ còn vưng mc, t đó đ xut các gii pháp, kinh nghim… nhm đưa ngành tôm phát trin theo cách hiu qu và bn vng hơn trong năm 2024 và tương lai. 

Ngành nuôi tôm trong năm 2023 và nhim v phát trin ngành tôm trong năm 2024 

Theo Cc Thy sn, din tích nuôi tôm nưc l cc vào năm 2023 ưc tính đt 737.000ha. V cơ bn, con s này không tăng so vi năm 2022, nhưng giá tr xut khu trong năm qua đã st gim mnh do sc tiêu th yếu, đng thi cnh tranh vi tôm giá r đến t các nưc đang ngày mt gay gt. 

c sang 2024, d báo rng ngành tôm vn s đi mt vi nhng khó khăn nht đnh, do đó mc tiêu kế hoch phát trin ngành tôm gm din tích th nuôi và sn lưng tôm nưc l là tương đương so vi năm 2023. Tuy nhiên giá tr xut khu s tăng lên khong t 4 - 4,3 t USD. Nhm đt đưc các mc tiêu đ ra trên, B cũng đã đưa ra các nhim v và gii pháp liên quan đến qun lý và sn xut ging, thc ăn cho thy sn; qun lý mô hình nuôi tôm nưc l. Xem thêm: TNG QUAN V CÁC V TÔM TH CHÂN TRNG TRONG NĂM 2023>>> 

Cùng vi đó, đi din Hip hi Chế biến và Xut khu Vit Nam (VASEP) cũng thông tin thêm v cơ hi và thách thc ngành tôm năm 2024, theo đó biến đi khí hu vn là vn đ cn chú trng gii quyết, vic sn xut tôm thích ng vi s biến đi ca khí hu là gii pháp cp trong thi gian ti. Vit Nam vn s tiếp tc gp khó khăn khi cnh tranh v giá vi Ecuador hay n Đ do chi phí đu tư vn tăng cao. Mc dù vy, xut khu tôm Vit Nam vn đưc d báo là s phc hi và tăng nh trong khong 10-15%. 

Ngoài ra, các lãnh đo đa phương, t chc và doanh nghip cũng đã có nhiu tham lun, trao đi, đánh giá ti hi ngh. Vic trao đi nhng thun li, khó khăn, thách thc trong hot đng sn xut và nuôi tôm nưc l giúp các doanh nghip cùng nhau đưa ra các gii pháp nâng cao cht lưng tôm ging và tôm thương phm. Đng thi, đm bo xây dng vùng nuôi, cơ s an toàn dch bnh, thân thin vi môi trưng. 

Đc bit v các vn đ liên kết, chế biến tôm đ gim giá thành sn xut, các đa phương đưa ra kiến ngh vi B nhm tăng cưng ngun lc đu tư đ phát trin h tng phc v cho ngành tôm, giúp qun lý cht lưng con ging, chế phm vi sinh,... mt cách hiu qu. 

Ti hi tho, Th trưng Phùng Đc Tiến cũng đã ghi nhn và đánh giá cao nhng n lc vưt khó khăn, hoàn thành mc tiêu và xut khu tôm nưc l trong năm 2023 ca đa phương, góp phn giúp ngành tôm v đích an toàn. Th trưng đ ngh, nhm nâng cao giá tr con tôm và phát trin ngành tôm bn vng, đa phương cn quan tâm nhiu hơn đến t chc và liên kết chui sn xut và công tác qun lý, kim tra cht lưng ging.

 

Th trưng Phùng Đc Tiến phát biu ti hi ngh. 

Đa phương phi đm bo ngun ging đến ao nuôi cht lưng đ t l nuôi tôm thành công tăng cao, gim chi phí và ri ro cho ao nuôi. Ngoài ra, các đa phương cũng cn quan tâm đu tư hoàn thin h thng cơ s h tng, phc v phát trin vùng nuôi, logistics, hưng đến sn xut xanh, ít phát thi và ng dng công ngh s trong nuôi trng thy sn.