Tin tức

Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Phát triển đô thị thông minh theo hướng bền vững là một trong những nội dung quan trọng đối với nền kinh tế và sự phát triển của mỗi quốc gia. Tại nước ta, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam

Hướng đến mục tiêu phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam trong giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Quyết định số 950/QĐ-TTg đã được chính phủ phê duyệt. Mục tiêu tổng quát của đề án chính là tập trung vào phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam theo hướng bền vững. Cụ thể:

 • Việc phát triển cần gắn với tăng trưởng xanh, khai thác, phát huy bền vững những tiềm năng và lợi thế hiện có, sử dụng nguồn lực hiệu quả;
 • Khai thác tài nguyên, con người một cách tối ưu và hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống;
 • Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, người dân tham gia đầu tư xây dựng, cũng như quản lý phát triển đô thị thông minh;
 • Giảm thiểu các rủi ro và nguy cơ tiềm tàng, nâng cao công tác quản lý nhà nước và các dịch vụ trong đô thị;
 • Hội nhập quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh trên bản đồ kinh tế thế giới.

Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể của đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030

- Giai đoạn đến năm 2020:

Xây dựng nền tảng cơ sở pháp lý liên quan đến phát triển đô thị thông minh, chuẩn bị đầu tư và triển khai thí điểm:

 • Rà soát và tiến hành xây dựng khung pháp lý chung cho việc phát triển đô thị thông minh theo hướng bền vững, ban hành chính sách áp dụng đối với khu vực thí điểm;
 • Lên kế hoạch phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia nhằm phát triển đô thị thông minh bền vững;
 • Xây dựng và thí điểm triển khai phát triển đô thị thông minh, hợp nhất dữ liệu đất đai, xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian đô thị, xây dựng nền tảng GIS; xây dựng mô hình quản lý giao thông, dân cư, đất đai và đầu tư xây dựng tại các khu vực đô thị thí điểm;
 • Hướng dẫn và triển khai ứng dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định quy hoạch đô thị.
 • Hỗ trợ tối thiểu 3 đô thị phê duyệt Đề án tổng thể về phát triển đô thị thông minh và tổ chức thực hiện đầu tư hạ tầng và phát triển ứng dụng các tiện ích đô thị thông minh;
 • Tối thiểu 3 khu đô thị mới được hỗ trợ, đầu tư xây dựng, ứng dụng thí điểm các giải pháp đô thị thông minh;
 • 50% các sở ngành có liên quan và UBND các đô thị thí điểm được bồi dưỡng, đào tạo về phát triển đô thị thông minh;
 • Xây dựng, trình phê duyệt, ưu tiên thí điểm phát triển đô thị thông minh khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

- Giai đoạn đến năm 2025:

Thực hiện thí điểm phát triển đô thị thông minh giai đoạn 1:

 • Xây dựng, hoàn thiện sơ kết các quy định quy phạm pháp luật, hành lang pháp lý, tổng kết thí điểm; triển khai Khung tham chiếu ICT trong phát triển đô thị thông minh;
 • Công bố tiêu chuẩn quốc gia ưu tiên xây dựng thí điểm các đô thị thông minh, các lĩnh vực quản lý đô thị, giao thông, thu gom và xử lý rác thải, cấp thoát nước lưới điện, cảnh báo rủi ro,...
 • Phát triển hạ tầng dữ liệu không gian đô thị;
 • Thí điểm hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch đô thị và tra cứu thông tin quy hoạch đô thị tại ít nhất 3 đô thị loại II trở lên;
 • Ít nhất 6 đô thị/6 vùng kinh tế được hỗ trợ, phê duyệt Đề án tổng thể về phát triển đô thị thông minh và triển khai thực hiện các tiện ích đô thị thông minh; hình thành thí điểm Trung tâm kết nối công dân kết hợp bộ phận 1 cửa;
 • Thí điểm cấp chứng nhận khu đô thị mới thông minh;
 • 100% các sở ngành có liên quan và UBND các đô thị thí điểm được bồi dưỡng, đào tạo về phát triển đô thị thông minh;
 • Thực hiện những mục tiêu được duyệt, ưu tiên thí điểm phát triển đô thị thông minh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

- Định hướng đến năm 2030:

Hoàn thành thí điểm giai đoạn 1, triển khai từng bước và nhân rộng theo lĩnh vực, khu vực, hình thành mạng lưới các đô thị thông minh:

 • Tổng kết cơ chế, chính sách thí điểm, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách và tiến hành triển khai trên diện rộng;
 • Hình thành và phát triển các chuỗi đô thị thông minh tại khu vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hạt nhân là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, hình thành mạng lưới liên kết những đô thị thông minh.

Nhiệm vụ chủ yếu trong đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030

 • Thực hiện rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản cơ chế chính sách, quy phạm pháp luật, định mức kinh tế kỹ thuật và ban hành những hướng dẫn liên quan phát triển đô thị thông minh theo hướng bền vững.
 • Hình thành từng bước và dần hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về đô thị thông minh, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu những ứng dụng của đô thị thông minh bền vững.
 • Hình thành, kết nối liên thông, đồng thời duy trì và vận hành hệ thống dữ liệu không gian đô thị số hóa và cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia.
 • Tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, thông minh trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.
 • Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị thông minh, ưu tiên tập trung vào một số lĩnh vực nhất định rồi tiến đến phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông.
 • Đào tạo, phát triển nhân lực, nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm xây dựng tiềm lực cho sự phát triển đô thị thông minh bền vững.
 • Tăng cường huy động vốn đầu tư, hỗ trợ về mặt kỹ thuật cả trong và ngoài nước.
 • Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế, trao đổi, chuyển giao công nghệ liên quan đến phát triển đô thị thông minh bền vững.

Hướng đến mục tiêu phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 cũng được ban hành, xem thêm tại: 2023 - NĂM DỮ LIỆU SỐ QUỐC GIA VỚI QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/QĐ-UBQGCĐS NGÀY 4/4/2023